Én Xanh là Chương trình tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Đây là chương trình chính thức và đầu tiên ở Việt Nam thúc đẩy tinh thần và giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách của cộng đồng. Chương trình được thực hiện trên toàn quốc, do CSIP và Viện Phát triển Doanh nghiệp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Chương trình được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. 

Én Xanh hướng đến là một chương trình dài hạn, uy tín và có quy mô lớn nhất Việt Nam trong việc tập hợp, thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, qua đó nuôi dưỡng và phát triển bền vững hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội.

Én Xanh ra đời nhằm tìm kiếm và nhân rộng các sáng kiến kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đưa ra. Én Xanh sẽ góp phần tích cực trong việc kiến tạo nên một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ÉN XANH

CÁC SÁNG KIẾN ÉN XANH


Doanh nghiệp xã hội

Các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh với người có thu nhập thấp

Các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội/môi trường

Các cá nhân đang khởi sự các sáng kiến xã hội

Các tổ chức xã hội

SÁNG KIẾN NỔI BẬT

TIN TỨC

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
NHÀ TÀI TRỢ BẠC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐỐI TÁC HỖ TRỢ
BẢO TRỢ THÔNG TIN